O KONFERENCII

Prostredníctvom infraštruktúry pre priestorové informácie (INSPIRE) by mali byť do roku 2020 sprístupnené priestorové údaje poskytujúce informácie zo širokého spektra INSPIRE tém. Ich existencia by mala byť zdokumentovaná prostredníctvom popisných informácií – metaúdajov. Prístup k týmto informačným zdrojom by mal byť zabezpečený prostredníctvom sieťových služieb, ktoré umožnia ich zobrazenie, prípadne uloženie ich obsahu pre užívateľov. V neposlednom rade by tieto priestorové zdroje mali byť harmonizované pre dosiahnutie požadovanej miery interoperability – ktorá by mala zabezpečiť ich porovnateľný význam a ľahšie využitie v rámci celej Európskej únie.

Podtitul tohtoročnej konferencie je venovaný témam sprístupnenia a využitia priestorových údajov a služieb. Napriek vyššie uvedenej vízii je zrejmé, že v oblasti sprístupňovania digitálneho priestorového obsahu existujú výrazné bariéry a medzery. Tie sú zrejmé od absentujúcich, neúplných prípadne neaktualizovaných metaúdajov, cez obmedzený počet sieťových služieb, ich nedostatočný súlad a kvalitu až po veľmi nízky objem harmonizovaných priestorových údajov. Mnohí poskytovatelia majú napriek úsiliu problémy zabezpečiť komplexné legislatívne a technologické požiadavky.
Tento stav výrazne ovplyvňuje možnosti využitia priestorových zdrojov tam, kde sú potrebné a ich aplikácia prináša priame aj nepriame prínosy. To sa prejavuje na obmedzenej ponuke, ktorá nedokáže stimulovať výraznejšiu užívateľskú komunitu. Chceme predstaviť príklady využitia, ktoré nás zaujali a radi privítame podobné príklady aj od Vás (vrátane tých, kde Vám využitie údajov žalostne chýba).

Pre zabezpečenie naplnenia potenciálu INSPIRE bude preto potrebné posilniť obe cieľové skupiny, k čomu chce prispieť aj toto podujatie.
Príďte sa preto s nami podeliť o vaše skúsenosti a inšpirovať tak niekoho ďalšieho.

Budeme sa na Vás tešiť v priestoroch Hotela Sorea Trigan na Štrbskom plese v dňoch 8. a 9. 10. 2019.

Organizačný tím MŽP SR a CENIA