2013 – INSPIRUJME SE… OTEVŘENOSTÍ

O KONFERENCI 2013

Ve dnech 27. a 28. listopadu 2013 proběhla v prostorách hotelu Tatra v Bratislavě již druhá česko-slovenská konference s názvem Inspirujme se…otevřeností. Opět se díky spolupráci CENIA, české informační agentury životního prostředí a Slovenské agentúry životného prostredia a záštitě obou ministerstev životního prostředí podařilo uspořádat akci, která i po téměř sedmi letech běhu Směrnice INSPIRE v Evropě, přilákala velký počet zájemců. Pokud loňský ročník s více než 110 účastníky byl označován za velmi úspěšný, je nutné letošní ročník označit za rekordní, protože 183 diváků konference Inspirujme se…nezažila za celých 6 let svého trvání. Lze se jen dohadovat, zda to byl výsledek propagační kampaně obou organizátorů, zajímavý a pečlivě připravený program, nebo nové místo konání – poprvé na Slovensku. K uspořádání akce přispěli 4 partneři konference: generální partner akce firma G-BASE s.r.o., a další tři partneři: firmy T-MAPY s.r.o., HELP SERVICE REMOTE SEINSING s.r.o. a Zymestic Solutions s.r.o., kterým patří poděkování.
Konferenci zahájili zástupci organizátorů ředitel Centra environmentalistiky a informatiky Slovenské agentury životného prostredia Marek Žiačik a ředitel CENIA, české informační agentury životního prostředí, Vladimír Fanta; zástupci ministerstev životního prostředí obou zemí – za SR státní tajemník Vojtěch Ferenc, za ČR náměstek ministra státní tajemník Libor Ježek. K hlavním řečníkům byl přizván také místopředseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karel Štencel. Omluvenou předsedkyni Ústavu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zastoupila v úvodní řeči Katarína Leitmanová. Účastníky konference přivítal i generální sponzor Vladimír Stromček za firmu G-BASE s.r.o. Během dvou dnů v šesti sekcích měli posluchači možnost shlédnout téměř třicet pět prezentací z oblasti problematiky otevřených dat, dostupnosti dat, příkladů implementace INSPIRE, mezinárodních projektů nebo právě probíhajících aktivit v politikách prostorových dat a vzdělávání v geoinformatice. Mezi prezentujícími vystoupili i dva zástupci evropských institucí s významnou rolí v celém procesu INSPIRE – hned první den osobně pan Vlado Cetl z Evropského výzkumného centra; program druhého dne pak zahájila on-line přenášená prezentace Darji Lihteneger z Evropské agentury životního prostředí. Samozřejmě zbyl i prostor pro již tradiční seminář Geotýmu Masarykovy univerzity Brno – Možnosti vzdělávání v INSPIRE, který pak spolu se seminářem projektu smeSpire konferenci uzavíral.
Závěrečný seminář projektu smeSpire, zaměřený na malé a střední firmy podnikající v oblasti geo-ICT, měl za cíl představit výstupy projektu po dalším roce jeho trvání. Seminář uvedla prezentace některých výsledků z finální zprávy o vlivu INSPIRE na obchodní aktivity malých a středních firem ve srovnání s ostatními zeměmi. Bylo představeno např., jak velké (nebo spíše malé) jsou tyto firmy, kdo jsou jejich hlavní zákazníci, a kde vidí firmy slabé a silné stránky INSPIRE. Následovala on line prezentace přímo ze stránek projektu: databáze firem, výukové materiály, možnosti školení a práce s best practice kalatogem (i s ukázkou jednoho záznamu). I přesto, že se jednalo o poslední hodiny celé konference, byla účast na semináři hojná, zájem projevily nejen soukromé firmy, ale i agentury státní správy běžně se zapojující do evropských projektů a hledající pro ně partnery. I takové agentury se svými příklady dobrých řešení se mohou stát součástí projektové databáze, tak jako jsou v této databázi zařazeny CENIA i SAŽP. Letošní ročník konference je důkazem, že i po sedmi letech je INSPIRE stále tématem. V roce 2014 tedy opět v Praze.

PREZENTACE 2013

STREDA 27. LISTOPADU
09:00 – 13:00 Registrácia
10:00 – 10:05 Otvorenie konference
Príhovor – Marek Žiačik, riaditel‘ Centra environmentalistiky a informatiky, Slovenská agentúra životného prostredia
Príhovor – Vladimír Fanta, ředitel, CENIA, česká ifnromační agentura životního prostředí
Príhovor – Vojtěch Ferenc, štátny tajomník ministerstva životného protredia, Ministerstvo životného prostredia SR
Príhovor – Mária Frindrichová, predsednička Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Príhovor – Karel Štencel, místopředseda úřadu, Český úřad zeměměřický a katastrální
11:00 – 11:05 Přestávka
11:05 – 13:00 Inšpirácia Otvorenou iniciatívou, hlavné trendy, potenciálne prínosy, geo-polohvý rozmer
Vlado Cetl, European Commission Joint Research Centre
Gabriel Lachmann, o.z. Utopia
Martin Nečaský, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Peter Hanečák, EEA communication solutions
Jiří Poláček, Český úřad zeměměřický a katastrální
Michal Páleník
Projekt Plan4Business – otevřené datové zdroje pro potřeby investorů a realitního trhu
Karel Charvát, Tomáš Mildorf, Jan Ježek, Dmitrij Kožuch, Ota Čerba, Karel Charvát junior, Help Service Remote Sensing, s.r.o. a projekt Plan4Business
13:00 – 14:30 Obed
14:30 – 16:30 Implementácia INSPIRE v ČR a SR – časť I.
Bohdan Baron, Jiří Čtyroký, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Peter Deák, Výskumný ústav geodézie a kartografie
Jiří Kvapil, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Martin Baloga, Ústav manažmentu STU Bratislava
Tomáš Krejčí, Hrdlička spol. s.r.o.
Marek Žiačik, Slovenská agentúra životného prostredia
Vladimír Stromček, G-BASE, s.r.o.
16:30 – 17:00 Prestávka
17:00 – 19:00 Implementácia INSPIRE v ČR a SR – časť II.
Vladimír Klimeš, Milan Pachta, Jihomoravský kraj
Jan Zavřel, T-MAPY, s.r.o.
Valéria Hutková, Geodetický a kartografický ústav
Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální
Věra Váňová, Eliška Skokanová, Jiří Brázda, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, v.v.i.
Jiří Hradec, projekt smeSpire
Juraj Straka, Zymestic Solutions, s.r.o.
19:45 – 24:00 Spoločenský večer
ŠTVRTOK 28. LISTOPADU
09:00 – 11:00 Medzinárodné aktivity a projekty INSPIRE, Copernicus, SEIS
Darja Lihteneger, European Environment Agency
Lenka Hladíková, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Jan Tóbik, Slovenská agentúra životného prostredia
Jarmila Cikánková, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Věra , Veronika Košková, Slovenská agentúra životného prostredia.
Karel Charvát, Martin Tuchyňa, Marek Mlčoušek, SmartOpenData projekt
Budujeme a využíváme virtuálny svet na platforme Google Earth API
Jaroslav Piroh, 3D model, s.r.o.
Jan Pacina, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
11:00 – 11:30 Prestávka
11:30 – 13:00 INSPIRE – aktuálně – novinky, příležitosti a výzvy
Bohumil Vlček, Český úřad zeměměřický a katastrální
Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra České republiky
Pavel Vaniš, Český úřad zeměměřický a katastrální
Robert Fencík, Slovenská asociácia pre geoinformatiku
Karel Janečka, Česká asociace pro geoinformace
Martin Tuchyňa, Karel Charvát, projekt SDI4Apps
13:30 – 14:30 Obed
14:30 – 15:30 Seminář – vzdělávání v INSPIRE, Masarykova univerzita Brno
Petr Kubíček, Masarykova univerzita Brno
Tomáš Řezník, Lukáš Herman, Masarykova univerzita Brno
Tomáš Řezník, Masarykova univerzita Brno
Martin Tuchyňa, Slovenská agentúra životného prostredia, Petr Kubíček, Masarykova univerzita Brnvo
INSPIRE pre malé a stredné podniky. Predstavenie siete zapojených firiem v ČR a SR, nástrojov pre podporu firiem a d’alších krokov do ukončenia projektu. Seminár moderujú: Martin Koška, Slovenská agentúra pre životné prostredia, Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
16:00 Ukončenie konferencie