2015 – INSPIRUJME SE…

O KONFERENCI 2015

CENIA, česká informačná agentúra životního prostředí a Slovenská agentúra životného prostredia si Vás dovoľujú pozvať na 4. ročník česko-slovenskej konferencie Inspirujme se…
V INSPIRE, rovnako ako vo všetkých iných oblastiach ľudskej činnosti, dochádza k vývoju. Aj táto konferencia sa vyvíja. V prvých rokoch stála výhradne na príprave pre požiadavky a odporúčania smernice INSPIRE. Jednotlivé sekcie boli zamerané na legislatívu alebo technické nariadenia INSPIRE, ich správnu interpretáciu od oblasti metaúdajov až po monitoring a reporting.
Dnes je možné označiť podobné diskusie za úvodnú fázu INSPIRE, ktorá predchádzala samotnej realizácii. Či už realizujeme – európsky implementujeme, alebo už máme „hotové“, nebolo by správne povedať si, že teraz tu konečne máme „ten INSPIRE“. Nikdy totiž nešlo o to vystavať INSPIRE na zelenej lúke. Od svojich počiatkov mal byť jednou zo súčastí informačnej siete, ktorá je európskej verejnej správe k dispozícii. Spolu s INSPIRE bol spustený európsky program pre monitorovanie životného prostredia a bezpečnosti Copernicus (predtým známy ako GMES), ktorému bola vo všetkých konferenciách Inspirujme se… venovaná osobitná sekcia. Málokto si tiež uvedomuje, že niektoré údaje sú v infraštruktúre INSPIRE dostupné len vďaka povinnému reportingu, ktorý sa začal už v 70. rokoch minulého storočia.
Cieľom tohto ročníka je nielen pokračovat v hlavnej téme – implementácii INSPIRE, ale tiež poukázať na vzájomnú závislosť vyššie spomínaných európskych iniciatív. INSPIRE, Copernicus a výstupy z reportingu môžu len spoločne dodávať potrebné informácie pre rozhodovanie v oblasti životného prostredia. Preto bude tento rok predstavené, ako môže byť infraštruktúra INSPIRE využitá pre povinný reporting, do akej miery sú niektoré služby Copernicus využiteľné pre INSPIRE alebo ktorými INSPIRE princípy sa naopak riadi Copernicus. A ako toto všetko smeruje k príprave dostupných a kvalitných podkladov politiky životného prostredia.
Na konferencii sa stretnú dve zdanlivo rozdielne komunity odborníkov; zástupcov siete Eionet (European Environment Information and Observation Network), geoinformatiky a odborníkov na diaľkový prieskum Zeme, ktorí počas dvoch dní budú mať možnosť diskutovať na spoločné témy týkajúce sa ich každodennej odbornej činnsoti. Tematické zameranie konferencie má veľkú podporu európskych inštitúcií, ktoré sa rozhodli akcie aktívne zúčastniť. Paralelne k programu prvého dňa konferencie prebehne aj každoročné stretnutie odborníkov Národnej siete Eionet SK, ktorí odborne zastrešujú agendu a plnenie povinností voči Európskej environmentálnej agentúre (EEA), vypplývajúce z členstva v EEA a Európskej únii.
Ak o konferencii viete a ešte nikdy ste na nej neboli len kvôli tomu, že INSPIRE nie je Vašou pracovnou náplňou, je pravý čas sa zaregistrovať. Konferencia Inspirujme se… už nie je len o INSPIRE!
Tešíme sa na stretnutie s vami!
INSPIRE tím CENIA a SAŽP

PREZENTACE 2015

UTOROK 24. NOVEMBRA
Konferenčná miestnosť 1
09:00 – 13:00 Registrácia
10:00 – 10:15 Otvorenie konferencie
Zástupcovia organizátorov
10:15 – 11:45 INSPIRE a reporting I.
Robert Tomas, Joint Research Centre
Karel Chobot, Agentura ochrany přírody a krajiny
Martin Hrušecký, Ján Černecký, Andrej Saxa, Andrea Saxová, Štátna ochrana prírody SR
Janka Szemesová, Slovenský hydrometeorologický ústav
11:45 – 12:00 Přestávka
12:00 – 13:30 INSPIRE a reporting II.
Lucie Kolářová, Český hydrometeorologický ústav
Martin Tuchyňa, Slovenská agentúra pre životné prostredia
Petra Ronen, Evropské tematické centrum pro vodu
Panelová diskusia
13:30 – 14:30 Obed
14:30 – 16:30 INSPIRE a jeho implementácia
Robert Konrád, European Commission
Katarína Leitmannová, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Tomáš Řezník, Masarykova univerzita Brno
Igor Dvořák, Česká geologická služba
Zuzana Komanová, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální
16:30 – 17:00 Prestávka
17:00 – 19:00 INSPIRE a Copernicus
Stefan Jensen, European Environment Agency
Peter Pastorek,Slovenská agentúra životného prostredia
Ondřej Šváb, Ministerstvo dopravy ČR
Jana Rovňanová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Tomáš Řezník, WIRELESSINFO
Gebhard Banko, Umweltbundesamt GmbH
Jakub Kapuš, Slovak organization for space activities
19:00 Záver prvého dňa, zlosovanie dotazníkov
20:00 Spoločenský večer
Konferenčná miestnosť 2
09:00 – 13:00 Zasadnutie EIONET SK
Sylvia Baslarová, Slovenská agentúra životného prostredia
Radoslav Považan, Slovenská agentúra životného prostredia
Zuzana Lieskovska, Slovenská agentúra životného prostredia
Andrea Májovská, Slovenský hydrometeorologický ústav
STREDA 25. NOVEMBRA
Konferenčná miestnosť 1
09:00 – 10:30 Koordinácia, stratégie
Marek Žiačik, Slovenská agentúra životného prostredia
Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální
Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra ČR
10:30 – 11:00 Prestávka
11:00 – 19:00 INSPIRE & Copernicus prakticky
Robert Cibula, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Jiří Kvapil, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Terézia Melicherová, Slovenský hydrometeorologický ústav
Zdeněk Hošek, Ministerstvo zemědělství ČR
Michal Med, Český úřad zeměměřický a katastrální
Dmitrii Kozhukh, Help Service Remote Sensing
13:00 – 14:00 Obed
14:00 – 15:00 Workshop RPI
Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia
Radoslav Chudý, G-BASE s.r.o.
Radoslav Chudý, G-BASE s.r.o.
15:00 – 15:45 Workshop eENVplus [link], [link]
Shane Hume, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Veronika Košková, Jan Tóbik, Slovenská agentúra životného prostredia
16:00 Záver druhého dňa, zlosovanie dotazníkov
Ukončenie konferencie